July 20 - Ag. Kiriaki & Spathi Beach - SeaKayakMilos